W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Statut

XML

Treść

STATUT CENTRUM KULTURY WROCŁAW-ZACHÓD WE WROCŁAWIU
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Centrum Kultury Wrocław-Zachód we Wrocławiu, zwane dalej Centrum, jest samorządową
instytucją kultury prowadzoną przez Gminę Wrocław zwaną dalej Organizatorem.
2. Centrum działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej ustawą, oraz niniejszego
statutu.
§ 2. 1. Siedzibą Centrum jest Wrocław.
2. Centrum działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.
3. Centrum może korzystać z tłumaczeń swojej nazwy na inne języki niż język polski.
§ 3. 1. Centrum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego
przez Organizatora.
2. Nadzór nad Centrum sprawuje Prezydent Wrocławia.
Rozdział 2.
Zakres działalności
§ 4. 1. Podstawowym zadaniem Centrum jest prowadzenie działalności kulturalnej i artystycznej,
przygotowanie i inspirowanie odbiorców do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenia jej wartości
oraz promocja kultury i sztuki profesjonalnej i amatorskiej jak również pielęgnowanie tradycji, wzorów
kulturowych i dziedzictwa narodowego.
1a. 3) Centrum realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej, kulturalnej i artystycznej osób
niepełnosprawnych oraz rozszerzania świadomości społecznej w zakresie integracji osób zdrowych
i niepełnosprawnych.
2. Zakres działania Centrum obejmuje również:
1) organizację imprez, przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych z zakresu muzyki, tańca, plastyki, teatru,
filmu, estrady i rozrywki;
2) działalność wydawniczą, wystawienniczą, fonograficzną, impresaryjną, szkoleniową;
3) edukację kulturalną i upowszechnianie kultury;
4) promocję nowych zjawisk artystycznych;
5) wspieranie rozwoju młodych twórców;
6) prowadzenie amatorskich zespołów;
7) tworzenie warunków do prowadzenia poszukiwań twórczych, ich prezentacji i wymiany doświadczeń;
3) Dodany przez § 1 uchwały nr XX/413/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniającej uchwałę
nr XLIX/1223/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Centrum Kultury Wrocław-Zachód
we Wrocławiu (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 462), która weszła w życie z dniem 13 lutego 2016 r.
Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 3 – Poz. 782
8) działalność popularno-naukową, organizację konferencji, sympozjów, szkoleń, seminariów, plenerów,
kursów warsztatów;
9) konfrontowanie dorobku artystycznego różnych grup twórczych, organizację festiwali, przeglądów,
konkursów;
10) realizację projektów kulturalnych o charakterze społecznym;
11) rozwijanie idei wolontariatu;
12) realizację transmisji, nagrań video, radiowych, telewizyjnych i fonograficznych oraz innych form zapisu
i odtwarzania obrazu i dźwięku;
13) produkcję i dystrybucję filmów, nagrań audiowizualnych; prezentacji multimedialnych oraz materiałów
reklamowych;
14) sprzedaż dzieł sztuki;
15) działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców;
16) prowadzenie działalności kinowej.
3. W ramach prowadzonej działalności Centrum może wykonywać usługi w zakresie:
1) wypożyczania, najmu, dzierżawy posiadanych składników majątkowych;
2) produkcji i obsługi wydarzeń kulturalnych, imprez okolicznościowych, w tym imprez masowych, z zakresu
muzyki, tańca, plastyki, teatru, filmu, estrady i rozrywki, a także form interdyscyplinarnych;
3) edukacji artystycznej;
4) reklamy, transportu i handlu;
5) dokumentacji foto, audio, video;
6) projektowania graficznego;
7) montażu, produkcji, postprodukcji filmowej, teatralnej, muzycznej, wraz z dystrybucją nagrań
audiowizualnych;
8) produkcji i sprzedaży dzieł sztuki;
9) sprzedaży książek, płyt, filmów;
10) działalności wydawniczej, wystawienniczej (wystawy wraz z katalogami), fonograficznej, impresaryjnej,
szkoleniowej i konferencyjnej.
4. Centrum realizuje swoje zadania samodzielnie lub we wspólnych przedsięwzięciach z innymi
podmiotami, z kraju i zagranicy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie
§ 5. 1. Centrum zarządza Dyrektor.
2. Dyrektor powoływany i odwoływany jest przez Prezydenta Wrocławia w trybie i na zasadach
określonych w obowiązujących przepisach.
3. W Centrum tworzy się jedno stanowisko zastępcy dyrektora, którego powołuje i odwołuje Dyrektor.
§ 6. 1. Dyrektor organizuje pracę Centrum, jednoosobowo odpowiada za całokształt jego działalności
oraz reprezentuje Centrum na zewnątrz, odpowiada za właściwy dobór kadr i osób współpracujących
oraz właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Centrum.
2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;
2) przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań
oraz wniosków inwestycyjnych;
Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 4 – Poz. 782
3) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;
4) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Centrum oraz dokonywanie czynności
wynikających ze stosunku pracy;
5) poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej Centrum.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 7. Majątek Centrum może być wykorzystywany jedynie dla celów związanych z działalnością statutową
Centrum.
§ 8. Centrum działa we własnym imieniu na własny rachunek i ryzyko, dysponując przydzieloną i nabytą
częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków
oraz na podstawie planu finansowego Centrum, w ramach obowiązujących przepisów, kierując się zasadą
efektywności ich wykorzystania.
§ 9. 1. Źródłami finansowania Centrum są:
1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
2) dotacje podmiotowe i celowe od skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego;
3) darowizny i zapisy osób fizycznych i osób prawnych;
4) inne dozwolone prawem.
2. Centrum prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.
3. Dyrektor składa sprawozdania z wykonywania zadań w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie
z ustalonymi przez Organizatora procedurami nadzoru.
4. Dyrektor składa materiały dotyczące planowania zgodnie z ustalonymi przez Organizatora procedurami
nadzoru.
5. Dyrektor składa Organizatorowi roczne sprawozdanie finansowe.
6. W przypadku badania sprawozdania finansowego wyboru podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdania finansowego dokonuje Organizator.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 10. 1. Połączenie, podział lub likwidacja Centrum może nastąpić na warunkach i w trybie określonym
w ustawie.
2. Wszelkie zmiany statutu dokonywane są w trybie określonym w ustawie